Splošni pogoji

Naslednji splošni pogoji veljajo izključno za pravne transakcije, ki ne vključujejo končnih uporabnikov:

Splošni pogoji za izdelke in storitve podjetij GEZE

1. Obseg

1.1 Naslednji splošni pogoji veljajo za vse transakcije med družbo GEZE GmbH (v nadaljnjem besedilu "GEZE"), vključno z njenimi hčerinskimi družbami in podružnicami, razen za GEZE Service GmbH in zadevne pogodbene partnerje.

1.2 Ti splošni pogoji veljajo izključno za podjetja, kot so opredeljena v odseku 14 BGB (Nemški civilni zakonik), ali za pravne osebe v skladu z javnim pravom in pravnimi sredstvi javnega prava, kot je opredeljeno v odseku 310 (1) BGB.

1.3 Splošni pogoji pogodbenega partnerja, ki se razlikujejo od, so v nasprotju ali dopolnjujejo te pogoje, veljajo samo s pisno privolitvijo družbe GEZE. Družba GEZE ni dolžna izrecno ugovarjati pogodbenim oblikam ali pogojem pogodbenih partnerjev, četudi je v teh splošnih pogojih navedeno, da je njihova veljavnost izrecno stanje za sklenitev posla.

1.4 Ti splošni pogoji veljajo za to poslovno transakcijo kot tudi za vse prihodnje poslovne transakcije.

1.5 Za pogodbe, ki se nanašajo na programske izdelke, dodatno veljajo splošni pogoji, ki urejajo prenos in licenciranje programske opreme. Dostopni so na spletnem naslovu https://www.geze.de/de/agb, kjer jih lahko prenesete kot datoteko.

2. Sklenitev pogodbe

2.1 Ponudbe družbe GEZE so vedno predmet spremembe in niso obvezujoče. Naročilo pogodbenega partnerja se smatra kot obvezujoča pogodbena ponudba.

2.2 Pogodba se sklene samo ob prejemu elektronske potrditve naročila s strani družbe GEZE ali ob dostavi ali izvedbi storitve.

3. Cene, plačilni pogoji in preklic naročila

3.1 Naše cene veljajo franko tovarna (EXW, Incoterms 2020) in vključujejo nakladanje in zakonsko veljavni DDV, vendar ne vključujejo embalaže, stroškov prevoza in zavarovanja.

3.2 Naše cene so brez popustov. Popust je dovoljeno odšteti samo na osnovi pisnega sporazuma.

3.3 GEZE si pridržuje pravico, da zahteva predplačilo zneska z DDV-jev. V nasprotnem primeru je račune treba poravnati v 14 dneh od prejema/datuma računa, razen če je pisno dogovorjeno drugače.

3.4 V primeru bistvenega poslabšanja finančnih okoliščin pogodbenega partnerja ali če so takšne okoliščine prisotne ob sklenitvi pogodbe, vendar postanejo znane šele pozneje, lahko družba GEZE po tem, ko izve za to situacijo, zahteva predplačila kot garancijo in zavrne izpolnitev svojih dolžnosti, dokler ne prejme predplačila.

3.5 Dostave in storitve se zaračunajo neposredno med pogodbenim partnerjem in družbo GEZE. GEZE bo druge prihodnje terjatve, ki nastanejo kot posledica dodatnega dela naše hčerinske družbe GEZE Service GmbH med montažo, predvsem dodatne stroške zaradi opuščenih predhodnih del in dodatkov, odstopila družbi GEZE Service GmbH, ki je ta odstop terjatev sprejela. Pogodbeni partner je seznanjen z omenjenim odstopom terjatev. Pogodbeni partner mora morebitne ugovore zoper odstopljene terjatve vložiti pri družbi GEZE Service GmbH kot izvršitelju in nosilcu terjatev.

3.6 GEZE si pridržuje pravico do spremembe pogodbeno določenih cen s pisnim obvestilom o spremembi, pri čemer mora upoštevati 3-mesečni rok do konca meseca, če se stroški proizvodnje in energije kot tudi nabavne cene družbe GEZE za opremo ali rezervne dele ali plače, kot pomemben sestavni del, npr. kot stroški servisiranja in popravil, spremenijo ali če se uvedejo novi davki ali javne dajatve, ki vplivajo na pogodbo. Cene se bodo spremenile, če se bo spremenila zakonska stopnja DDV. Dvigi cen so možni samo za (glavne) pogodbe, ki so že sklenjene v okviru zgoraj navedenih dvigov cene in stroškov. Če se cene v enem letu povišajo za več kot 20 %, je za del, ki presega 5 %, potrebno soglasje pogodbenega partnerja. Pri zvišanju nad 5 % se soglasje smatra kot dano, če pogodbeni partner ne uveljavi svoje pravice do odpovedi pogodbe, ki mu pripada v 14 dneh od objave zvišanja cen in je družba GEZE to izrecno omenila v napovedi zvišanja cen. Odpovedni rok za to posebno pravico do odpovedi pogodbenega partnerja je 2 koledarska meseca do konca meseca.

3.7. V primeru "odpovedi v dobri veri" in vračilu izdelka družbi GEZE ali "brezplačne prekinitve" naročila s strani pogodbenega partnerja v skladu z odsekom 648 BGB in odsekom 8 VOB/B (Nemški postopki gradbene pogodbe), v kolikor GEZE ne nosi nobene krivde, se pogodbenemu partnerju za odpoved ali prekinitev pogodbe zaračuna pavšalni znesek brez 10 % neto zneska računa za ostale stroške in izgubljeni dobiček. To ne vpliva niti na pravico pogodbenega partnerja, da dokaže, da škode ni ali je bistveno manjša, niti na pravico družbe GEZE, da v posameznih primerih vloži višje odškodninske zahtevke. To prav tako ne vpliva na pravico do plačila za delo in storitve, ki jih je družba GEZE opravila za pogodbenega partnerja do prekinitve ali odpovedi po dogovorjenih pogodbenih cenah.

3.8 Pogodbeni partner ni upravičen do zavrnitve celotne dostave in/ali storitev, če se le deli celotne dostave/storitve znatno razlikujejo od dogovorjene kakovosti/količine itd.

4. Rok dostave, zamude pri dostavi, stroški skladiščenja

4.1 Datumi dostave so obvezujoči samo po pisnem dogovoru. Če pisno ni dogovorjeno drugače, kot rok velja čas dobave ali odpreme. V primeru zamude pri dostavi mora pogodbeni partner določiti najmanj dvotedensko podaljšanje roka dostave. Če družba GEZE dostave ne izvede niti po tem podaljšanju roka, določenega s strani pogodbenega partnerja, ima pogodbeni partner pravico do odstopa od pogodbe.

4.2 Za morebitne odškodninske zahtevke, ki jih uveljavlja pogodbeni partner, veljajo pogoji, navedeni v klavzuli 9. Družba GEZE si pridržuje pravico, da dokaže nižjo povzročeno škodo.

4.3 Če se dobava in/ali dogovorjeni datum zagona/montaže na zahtevo pogodbenega partnerja ali iz razlogov, za katere GEZE ne odgovarja, zamakne za več kot 3 tedne od obvestila o pripravljenosti za dobavo ali ob dostavi materiala na dogovorjeno lokacijo, lahko GEZE zaračuna stroške skladiščenja v višini 1 odstotka vrednosti naročila za vsak mesec ali njegov del, vendar ne več kot skupaj 5 odstotkov. Obe pogodbeni stranki si pridržujeta pravico do vpogleda v dokazila o višjih ali nižjih stroških skladiščenja. Če GEZE materiale skladišči pri GEZE Service GmbH ali na lokaciji tretje stranke (npr. prevozniki), lahko GEZE po lastni presoji zahteva vračilo dejansko nastalih stroškov skladiščenja.

4.4 V primerih, opredeljenih v točki 4.3, si GEZE pridržuje pravico do odbitka vrednosti blaga dva meseca po dostavi materiala na dogovorjeno lokacijo, če blago še ni bilo odpoklicano za montažo. Če GEZe pozove pogodbenega partnerja, da prevzame dostavo blaga, mora pogodbeni partner takoj blago prevzeti ali organizirati prevzem blaga. Stroški prevoza se zaračunajo pogodbenemu partnerju.

5. Izvedba storitev

5.1 Storitve se izvajajo v skladu s pogodbenimi dogovori in v skladu s splošno priznanimi tehničnimi pravili, ki veljajo ob sklenitvi pogodbe.

5.2 Montažo in zagon opravi GEZE Service GmbH, servisni partner družbe GEZE Service GmbH ali strokovno montažno podjetje, pooblaščeno s strani družbe GEZE. Delo, ki se na zahtevo pogodbenega partnerja, izvaja izven običajnega delovnega časa družbe GEZE Service GmbH, je treba prijaviti najmanj 4 tedne vnaprej. Za te delovne ure je GEZE upravičen do obračuna doplačila, kot so na primer doplačila za nočno delo, delo med prazniki ter ob sobotah in nedeljah.

5.3 Če ni dogovorjeno drugače, nadomestni deli, materiali in potrošni deli niso vključeni v plačilo, zaradi česar jih lahko GEZE dodatno zaračuna. Če pogodbeno ni dogovorjeno drugače oz. z zakonom predpisano drugače, v obseg storitev ni vključeno niti odlaganje pokvarjenih ali odstranjenih delov, kar je treba doplačati.

5.4 Nepomembna ali neznatna odstopanja in manjše spremembe od dogovorjene kakovosti so dovoljeni, če so takšne spremembe predmeta pogodbe sprejemljive za pogodbenega partnerja. Kot smiselne spremembe veljajo predvsem izboljšanja v skladu z najsodobnejšim stanjem znanosti in tehnologije, tehnične spremembe ter izboljšanja v dizajnu in izbiri materiala.

5.5 Pogodbeni partner s tem družbi GEZE nalaga, da opravi morebitna neizvedena ali nepogodbena, vendar potrebna pripravljala dela na mestu postavitve, ki so potrebna za doseganje popolne, brezhibne in/ali pravočasne izvedbe del in ki ustrezajo dejanskemu ali domnevnemu interesu pogodbenega partnerja do največje vrednosti 150,00 EUR (neto) brez predhodnega posvetovanja med strankama. Po koncu del mora GEZE ali GEZE Service GmbH pogodbenega partnerja seznaniti z vsebino, obsegom, potrebo in nastalimi stroški. GEZE Service GmbH bo stroške za to dodatno delo zaračunal neposredno pogodbenemu partnerju bodisi z odstopom terjatev, kot je navedeno v točki 3.5 bodisi z neodvisno dodelitvijo naročila GEZE Service GmbH s strani pogodbenega partnerja.

5.6 Če montaža ali zagon nista mogoča zaradi neizvedenih pripravljalnih del na mestu postavitve, čeprav je GEZE opravil pogodbeno zahtevano delo in storitve, lahko GEZE pogodbenemu partnerju zaračuna dodatne stroške za odpravljanje težave ali pa odloži montažo, dokler se težava/pomisleki ne odpravijo. Posledične stroške krije pogodbeni partner. GEZE Service GmbH pogodbenemu partnerju te stroške zaračuna v skladu z odstopom terjatev pod točko 3.5. Pripravljalna dela na mestu postavitve so minimalna pripravljalna dela, o katerih je GEZE ali GEZE Service pogodbenega partnerja obvestil, da so potrebna kot del začetka dela.

5.7 Če je za izvedbo dela in storitev treba postaviti delovni oder ali uporabiti pripomočke za vzpenjanje, mora pogodbeni partner na mestu postavitve za delovne višine nad 3 metre zagotoviti odobrene in preizkušene delovne odre in pripomočke za vzpenjanje.

6. Pridržek lastninske pravice

6.1 Dostavljeno blago ostane v lasti družbe GEZE do plačila celotnih terjatev iz poslovnega razmerja s pogodbenim partnerjem. Če vrednost vseh varnostnih pravic, do katerih je upravičena družba GEZE, presega znesek vseh zavarovanih terjatev za več kot 10 %, bo GEZE na zahtevo pogodbenega partnerja sprostil ustrezni del varnostnih pravic. GEZE lahko izbira med različnimi varnostnimi pravicami za sprostitev.

6.2 Vsa predelava ali spremembe naših izdelkov se vedno izvaja v imenu družbe GEZE kot proizvajalca, vendar brez kakršnih koli obveznosti do nas. Če je izdelek, ki ga je dostavil GEZE, permanentno povezan ali pomešan z izdelki drugih dobaviteljev ali z izdelki, ki so last pogodbenega partnerja, družbi GEZE pripada skupno lastniško do novega izdelka do zneska računa in s prištetimi morebitnimi privzetimi obrestmi ali terjatvami za škode.

6.3 Dokler pogodbeni partner ne zamuja s plačilom, lahko med tokom rednega poslovanja izdelke, za katere velja lastninska pravica, obdeluje in prodaja. Jamstva ali prenosi z zavarovanjem niso dovoljeni. Pogodbeni partner mora družbo GEZE nemudoma pisno obvestiti o morebitnih jamstvih, zasegih in drugih naročilih ali intervencijah tretjih oseb. Pri nadaljnji prodaji, ki sledi predelavi ali sorazmernemu mešanju izdelkov, kupec kot zavarovanje družbi GEZE takoj prenese terjatve do tretje osebe, ki izhajajo iz preprodaje blaga, ki je predmet pridržanja lastninske pravice.

7. Prevzem

Če družba GEZE izdelke montira na mestu pogodbenega partnerja ali tretje osebe, se izvede skupni prevzem, preden pogodbeni partner ali tretja oseba začne uporabljati montirane izdelke. Če na mestu postavitve ni zastopnika pogodbenega partnerja, ki bi bil pooblaščen za prevzem izdelka po končani montaži, si obe stranki pridržujeta pravico zahtevati skupni prevzem del in storitev v dodatnem roku 12 dni od prejema obvestila pogodbenega partnerja o dokončanju del. Če prevzem ni zahtevam ali če se pogodbeni partner ne odzove na zgornje obvestilo, se delo in storitve smatrajo kot prevzete po poteku dodatnega roka. Če se blago in storitve uporabljajo brez prevzema ali predhodnega pisnega soglasja družbe GEZE, se opravljeno delo prav tako smatra kot sprejeto in prevzeto.

8. Odgovornost za napake

8.1 Če je izdelek, ki ga dostavi GEZE, pokvarjen ali poškodovan, ga mora GEZE po lastni presoji ali popraviti ali zamenjati. Če popravilo ali zamenja ni uspešna, lahko pogodbeni partner odstopi od pogodbe ali zahteva popust na ceno poškodovanega izdelka.

8.2 Reklamacije glede vrste, kakovosti in količine, kjer je napaka očitna, je treba družbi GEZE nemudoma pisno sporočiti, najkasneje pa v 10 koledarskih dneh od prejema blaga na mesto uporabe. Če je prijava napake upravičena in je bila pravočasno ugotovljena, lahko pogodbeni partner uveljavlja navedene pravice.

8.3 Stroške testiranja in kasnejšega delovanja, predvsem stroške transporta, potne stroške, stroške prevoza na delo, stroške dela in materiala ter stroške demontaže in montaže GEZE krije ali povrne samo v skladu s pogoji zakonskih predpisov, če gre za dejansko napako. V nasprotnem primeru lahko GEZE od pogodbenega partnerja zahteva povračilo stroškov, nastalih zaradi neupravičene zahteve za popravilo (predvsem stroške testiranja in potne stroške).

8.4 Odgovornost za materialne napake (garancija) preneha, če pogodbeni partner spremeni ali tretji osebi naroči, da spremeni predmet pogodbe brez soglasja družbe GEZE, zaradi česar napake ni mogoče odpraviti ali pa le zelo težko. Med takšne spremembe sodi tudi napačno shranjevanje, pošiljanje, montaža in uporaba ali programiranje s strani pogodbenega partnerja. V vseh primerih pogodbeni partner krije dodatne stroške, nastale pri odpravljanju napake, nastale zaradi tovrstnih sprememb.

8.5 Če je mogoče na strani proizvodnje ali kjer ima pogodbeni partner dostop do portala za vračila, je treba za izdelek z napako ustvariti reklamacijsko poročilo stranke (Q-poročilo) in izdelek z napako poslati družbi GEZE. Pogodbeni partner mora sicer morebitne reklamacije pisno prijaviti družbi GEZE v skladu z navodili družbe GEZE glede obravnave reklamacij. Pri dostavi nadomestnih delov mora pogodbeni partner dele z napako vrniti družbi GEZE v skladu z zakonskimi določili.

8.6 Če je vrnjen izdelek okvarjen, si družba GEZE pridržuje pravico, da ga uniči na lastne stroške. Pogodbeni partner se s tem odpoveduje lastninskim pravicam v zvezi z okvarjenimi deli in izdelki, vrnjenimi družbi GEZE v skladu s postopkom iz točke 8.5, ter okvarjenimi izdelki, razstavljenimi neposredno na mestu postavitve.

9. Odgovornost in odškodnina

9.1 Družba GEZE odgovarja za odškodnino brez omejitev v skladu z zakonskimi določili, če je do kršitve dolžnosti, ki jo je mogoče pripisati družbi GEZE, prišlo zaradi naklepne ali hude malomarnosti. Če je do kršitve dolžnosti, ki jo je mogoče pripisati družbi GEZE, prišlo zaradi preproste malomarnosti in če je bila bistvena pogodbena obveznost krivdno kršena, je odškodninska odgovornost omejena na predvidljivo škodo, ki običajno nastane v podobnih primerih. Bistvene pogodbene obveznosti vključujejo tako pomembnejše pogodbene obveznosti kot tudi druge pogodbene (sekundarne) obveznosti, ki lahko v primeru krivdne kršitve dolžnosti ogrozijo doseganje namena pogodbe. Vse nadaljnje odgovornosti so izključene. Vendar pa to ne vpliva na polno odgovornost družbe GEZE v skladu z določili nemškega zakona o odgovornosti za izdelke. Prav tako ne vpliva na odgovornost zaradi smrtnih poškodb, telesnih poškodb in zdravstvenih poškodb. Poleg tega družba GEZE prevzema polno odgovornosti tudi v primeru prevzema jamstev ali namerne prevare s strani družbe GEZE.

9.2 Kadar je odškodninska odgovornost do družbe GEZE izključena ali omejena, to velja tudi z ozirom na osebno odgovornost za materialno škodo zaposlenim, osebju, zastopnikom in agentom.

9.3 Opisi izdelkov, ki so predmet individualne pogodbe ali jih je družba GEZE javno objavila (predvsem v katalogih ali na spletni strani GEZE), se uporabljajo samo za opis izdelkov povprečne velikosti in kakovosti in ne predstavljajo pogodbe o kakovosti. GEZE ne prevzema nobene odgovornosti za javne izjave tretjih oseb (npr. oglasi). GEZE ne daje nobenih jamstev v pravnem smislu (predvsem garancij za kakovost in trajnost v skladu z odsekom 443 BGB in podobno).

10. Omejitev

10.1 Obdobje omejitve je običajno eno leto,

  • v odstopanju od odseka 438 (1)(3) BGB za zahtevke zaradi materiala in lastninskih napak; v odstopanju od
  • odseka 634 a(1)(1) BGB za delo, uspeha katerega je odvisen od proizvodnje, servisa ali spremembe predmeta ali izvedbe načrtovanja in spremljanja do konca.

10.2 To ne vpliva na zakonska določila odsekov 438 (1)(2), 479(1), 634 a)(1)(2) BGB.

10.3 Obdobje za dostavo izdelkov začne teči z datumom dostave, za delo ali storitve pa z datumom prevzema.

10.4 Pri sistemih in izdelkih, pri katerih vzdrževanje vpliva na njihovo varnost in delovanje, je mogoče rok zastaranja podaljšati, če pogodbeni partner prenese izvedbo servisiranja na družbo GEZE Service GmbH, tako da v 3 mesecih od zagona sistema z družbo sklene servisno pogodbo. V tem primeru veljajo obdobje omejitve, dogovorjene v servisni pogodbi. Če servisiranje vpliva na varnost in delovanje je odvisno od zadevnih podatkovnih listov za izdelke GEZE.

11. Tehnični nasveti za uporabo

11.1 Naši tehnični nasveti za uporabo, tako ustni kot pisni, so predvideni zgolj zato, da pogodbenemu partnerju dajo opis optimalne uporabe naših izdelkov. Pogodbenega partnerja ne odvezujejo od njegove obveznosti izvajanja lastnih testov za zagotovitev primernosti naših izdelkov za namen, za katerega jih namerava uporabljati. Pogodbeni partner mora zagotoviti, da se naši ustni in pisni tehnični nasveti za uporabo posredujejo odgovornim posameznikom.

11.2 Če pogodbeni partner družbo GEZE obtoži, da je podala napačne tehnične nasvet za uporabo, mora stranka naročnica to prijavo podati v pisni obliki takoj, ko ugotovi kršitev obveznosti. V tem primeru so odločilni dejavnik določila iz 9. točke. V vsakem primeru je odgovornost za omejena na škodo, ki je bila predvidena ob sklenitvi pogodbe, razen če je družba GEZE namerno kršila svojo obveznost. Družba GEZE si pridržuje pravico, da dokaže nižjo povzročeno škodo.

12. Brez pravice zastopanja za monterje/tehnike

Monterji/tehniki družbe GEZE Service GmbH ali drugi posamezniki, pooblaščeni s strani družbe GEZE za izvedbo montaže, niso pooblaščeni za sprejemanje obvestil o napakah ali za dajanje zavezujočih izjav, ki veljajo za družbo GEZE ali proti njej. Prav tako niso pooblaščeni za sprejemanje ustnih naročil ali izvedbo pogodbenih sprememb ali dodatkov. Monterji/tehniki niso pooblaščeni za sprejemanje plačil za družbo GEZE, razen če imajo pisno naročilo za sprejem plačila.

13. Dokumenti

Slike, načrti, skice in drugi dokumenti, ki jih pogodbeni partner prejme od družbe GEZE, so last družbe GEZE. V zvezi s tem vse avtorske pravice veljajo za nedoločen čas. Posredovanje, razmnoževanje ali objavljanje teh dokumentov brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe GEZE ni dovoljeno. Družba GEZE ne prevzema odgovornosti za okvare ali napake, nastale zaradi dokumentov, ki jih je posredoval pogodbeni partner.

14. Pravica do nadomestila in pridržanja

Pogodbeni partner si pridržuje pravico do nadomestila samo, če so njegovi nasprotni zahtevki pravno utemeljeni ali nesporni. Pogodbeni partner si pridržuje pravico do pridržanja le do te mere, do katere nasprotni zahtevek temelji na istem pogodbenem razmerju.

15. Višja sila

V primeru nepredvidljivih dogodkov ali okoliščin, ki se pojavijo brez krivde in na katere družba GEZE nima vpliva in jih ne more preprečiti, kot so na primer naravne nesreče, delovni spori, pomanjkanje surovin in energije, nemiri, vojne ali teroristični konflikti, škoda zaradi požara, poplave, epidemije, pandemije, uradni ukrepi ali vsi drugi primeri višje sile, si družba GEZE pridržuje pravico, da odloži pogodbena dela in storitve za čas prekinitve ali delno ali v celoti odstopi od pogodbe zaradi neizpolnjenega dela pogodbe, če družba GEZE ni prevzela tveganja javnega naročila V okviru razumnega družba GEZE obvesti pogodbenega partnerja o pojavu in, v kolikor je mogoče, njegovem trajanju.

16. Pogoji izvoza

16.1 V primeru, da GEZE po prejemu naročila izve za okoliščine in nemudoma in verodostojno obvesti pogodbenega partnerja o teh okoliščinah, na osnovi katerih je mogoče upravičeno domnevati, da je prišlo ali da bo v prihodnosti prišlo do kršitve nacionalnih ali mednarodnih izvoznih predpisov in ameriškega zakona o izvozu, se družbi GEZE s tem sporazumno odobri razumno obdobje za nadaljnji pregled. Pojav morebitnih zamud pri izvedbi storitve je izključen za obdobje trajanja tega pregleda in morebitnega zahtevanega procesa odobritve. Če zahtevana odobritev ni dodeljena ali je iz kakršnega koli razloga ni mogoče pridobiti, si družba GEZE pridržuje pravico do zavrnitve izvedbe storitve in do odstopa od pogodbe.

16.2 Pogodbeni partner dostavljenega blaga prav tako ne sme uporabljati v kakršne koli vojaške ali nuklearne namene niti ne sme prodati tega blaga tretjim osebam, ki jih nameravajo uporabiti v prej omenjene namene, oz. jim jih kako drugače posredno ali neposredno posredovati. Na zahtevo družbe GEZE mora pogodbeni partner takoj, najpozneje pa v 10 delovnih dneh (ponedeljek do sobote) poslati izvirnike ustreznih dokumentov o končni uporabi v obliki, določeni s strani Zveznega urada za gospodarstvo in nadzor izvoza (BAFA).

16.3 Pogodbeni partner je odgovoren za zagotovitev skladnosti in izvedbe veljavnih pogojev za izvoz in drugih zakonov države pogodbenega partnerja in države, kamor se blago dostavlja. Pri sklepanju pogodbe mora pogodbeni partner pisno obvestiti družbo GEZE o karakteristikah, ki izhajajo iz teh pogojev. V primeru neskladnosti s pogoji iz zgornjih odstavkov pogodbeni partner odgovarja družbi GEZE za vso škodo in s tem družbo GEZE navzven odvezuje od morebitnih posledičnih zahtevkov s strani tretjih oseb. 

17. Varstvo podatkov in zaupnost

17.1 Izjave o varstvu podatkov pri obdelavi osebnih podatkov so pogodbenemu partnerju na voljo na naslednji povezavi: https://www.geze.com/de/datenschutz. Če pogodbeni partner nima internetnega dostopa, mu lahko na željo družba GEZE izjavo o varstvu podatkov pošlje po pošti.

17.2 Pogodbeni partner se zavezuje, da bo informacije, kot so podatki, načrti, skice, znanje, izračuni in izkušnje ter skrivnosti podjetja in poslovne skrivnosti ("zaupne informacije"), ki jih je pridobil neposredno ali posredno v okviru sodelovanja z družbo GEZE, obravnaval zaupno in da tretjim osebam ne bo omogočil dostopa do njih ter da jih bo uporabljal izključno za izvajanje te pogodbe. 

17.3 Pogodbeni partner mora zagotoviti izpolnjevanje te zahteve in sicer tudi s strani svojih zaposlenih (zaposleni in zastopniki, ki jih je odobrila družba GEZE), pri čemer mora biti skupina vpletenih posameznikov majhna (samo osebe, ki te stvari morajo vedeti). Če morajo ti posamezniki sodelovati, jih zavezuje enak obseg zaupnosti, kot je naveden tukaj.

17.4 Obveznost zaupanja ne velja za informacije in dokumente, ki

- so že javni (splošno znani, del najnovejših tehnoloških razvojev);

- so že bili znani pogodbenemu partnerju v trenutku obvestila; 

- so bili naknadno sporočeni s strani tretje osebe brez kakršne koli obveznosti glede zaupnosti ali 

- morajo biti objavljeni na osnovi uradnega ali zakonskega določila.

Breme dokazovanja, če gre za izjemo pri obveznosti spoštovanja zaupnosti, nosi pogodbeni partner, ki mora družbo GEZE nemudoma obvestiti o vsaki dolžnosti objave. 

17.5 Če družba GEZE pogodbenemu partnerju posreduje zaupne informacije, so te še naprej last družbe GEZE. Prenos tretjim osebam je prepovedan, kot je tudi dostava predmetov, izdelanih na osnovi teh skic, modelov itd. Informacije je tretjim osebam dovoljeno razkriti le po predhodnem pisnem dovoljenju družbe GEZE ali na osnovi uradne dolžnosti. V tem primeru je treba nemudoma o tem obvestiti družbo GEZE.

17.6 Dolžnost nerazkritja velja tudi, če ne pride do sklenitve pogodbe o sodelovanju. Pogodbeni partner mora brez poziva družbi GEZE takoj in v celoti vrniti vse dokumente, ki jih je prejel na osnovi sodelovanja. Digitalne dokumente, vključno z vsemi ustvarjenimi datotekami in kopijami, je treba izbrisati in družbi GEZE na zahtevo posredovati dokaz o izbrisu. 

18. Spremembe splošnih pogojev

Družba GEZE si pridržuje pravico, da enostransko spremeni te splošne pogoje. V tem primeru bo družba GEZE pisno ali elektronsko obvestila pogodbenega partnerja o vseh izvedenih spremembah splošnih pogojev. Če pogodbeni partner v 30 koledarskih dneh od prejema obvestila spremenjenih splošnih pogojev ne zavrne, se bo njegov molk smatral kot strinjanje s pravno posledico, da vse spremembe postanejo veljavne.

19. Kraj izvedbe, veljavna zakonodaja in kraj sodne pristojnosti

19.1 Kraj izvedbe naših dobav in storitev je zadevni kraj odpreme blaga oziroma dogovorjeni kraj dobave ali montaže, kraj plačila pogodbene stranke pa je sedež družbe GEZE v Leonbergu.

19.2 Ta pogodba je urejena z zakonom Nemčije. Če je sedež pogodbenega partnerja v tujini in se dostava izvaja v katero koli drugo državo razen Nemčijo, se uporablja Konvencija ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) z dne 11. aprila 1980, ali nemško pravo, kjer CISG ne vsebuje ustreznih predpisov.

19.3 Če so pogodbene stranke podjetja, pravne osebe javnega prava ali lastniki posebnega premoženja javnega prava, je, glede na vrednost tožbenega zahtevka, za spore med pogodbenim partnerjem in družbo GEZE, ki izhajajo iz tega pogodbenega razmerja, pristojno izključno okrožno sodišče v Leonbergu ali okrožno sodišče v Stuttgartu. V teh primerih lahko družba GEZE po lastni presoji tudi vloži tožbo na sedežu pogodbenega partnerja.

GEZE GmbH

Registrsko sodišče pri okrajnem sodišču v Stuttgartu, HRB 250329
Različica: januar 2021