The GEZE House

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja
za dobave in storitve družb skupine GEZE

I. Sklenitev pogodbe  Vse sklenitve pogodb z družbo GEZE temeljijo izključno na naslednjih pogojih. Nakupni pogoji naročnika, ki odstopajo od teh pogojev, veljajo samo z našim pisnim soglasjem. Naše ponudbe so vselej neobvezujoče. Pogodba je sklenjena šele po naši pisni potrditvi ali po dobavi. Družbi GEZE ni treba izrecno ugovarjati obrazcem v pogodbah ali pogojem poslovanja poslovnih partnerjev, tudi če je v teh pogojih poslovanja njihova veljavnost navedena kot izrecni pogoj za sklenitev posla. Družba GEZE sklepa pogodbe izključno na podlagi teh splošnih pogojev poslovanja. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za zadevni posel kot in vse prihodnje morebitne posle. II. Cene in plačilni pogoji

1. Naše cene so tovarniške cene, vključno z natovarjanjem in raztovarjanjem, vendar brez pakiranja, prevoza in stroškov zavarovanja. 

2. Menice in čeki kot plačilo veljajo šele ob unovčenju ali dobropisu, ki mu ni mogoče ugovarjati. Menice in čeke sprejemamo samo z namenom unovčenja. Poleg tega menice sprejemamo samo po pisnem sporazumu in pod pogojem, da jih je mogoče odkupiti. Odkup menice in drugi stroški se od datuma zapadlosti računa štejejo v breme naročnika. Popust je ob plačilu z menicami izključen.

3. Če družba GEZE po sklenitvi pogodbe ugotovi občutno poslabšanje premoženjskega stanja naročnika – ne glede na to, kdaj je to poslabšanje nastopilo – lahko zahteva predplačilo ali varščino ter zavrne izvedbo storitev do izpolnitve zahtev. Enako velja, če naročnik po sklenitvi pogodbe zamuja z izpolnitvijo drugih obveznosti ne glede na pravni razlog. V primeru zavrnitve s strani naročnika ima družba GEZE pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati nadomestilo škode iz naslova neizpolnitve. 

III. Dobavi rok, zamuda pri dobavi 

 Dobavni roki so obvezujoči samo ob pisnem sporazumu. Merodajen je čas priprave ali odpreme pošiljke, če ni pisno dogovorjeno drugače. V primeru zamude pri dobavi mora naročnik določiti naknadni rok, ki znaša vsaj 3 tedne. Če družba GEZE tudi po s strani naročnika določenem naknadnem dobavnem roku ne opravi dobave, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. Nadaljnje zahteve naročnika obstajajo samo, če je razlog za nepravočasno dostavo s strani družbe GEZE vsaj groba malomarnost. V vsakem primeru je odgovornost omejena na škodo, ki jo je bilo mogoče predvideti v trenutku sklenitve pogodbe. Družba GEZE si pridržuje pravico dokazati nižjo škodo. 

IV. Lastninski pridržek 

1. Dobavljeno blago ostaja v lasti družbe GEZE do popolnega plačila vseh terjatev iz naslova poslovnega sodelovanja z naročnikom, zlasti tudi, dokler niso unovčeni vsi čeki ali menice oz. dobropisi (ki jim ni mogoče ugovarjati), ki so bili uporabljeni kot plačilno sredstvo. Če vrednost vseh finančnih zavarovanj, ki pripadajo družbi GEZE, presega višino zavarovanih terjatev za več kot 10 %, se družba GEZE na željo pogodbenega partnerja odpove ustreznemu delu finančnih zavarovanj; družba GEZE lahko pri tem izbira med različnimi finančnimi zavarovanji. 

2. Predelavo ali spreminjanje našega blaga lahko izvaja izključno družba GEZE kot proizvajalec, vendar brez vsakršnih obveznosti. Če izdelek, ki ga dobavi družba GEZE, trdno povežete ali uporabljate skupaj z izdelki drugih dobaviteljev ali izdelki, ki so v lasti naročnika, si družba GEZE pridržuje solastniško pravico do novega izdelka v višini vrednosti računa s pribitkom morebitnih zamudnih obresti ali odškodninskih zahtevkov. 

3. Če naš pogodbeni partner ne zamuja s plačilom, lahko blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice, med rednim poslovanjem predela in odsvoji. 

Zastavljanje ali uporaba blaga kot sredstvo za poroštvo ni dovoljeno. Ob zarubitvi, zaplembi ali drugih prevzemih blaga s strani tretjih oseb mora pogodbeni partner nemudoma obvestiti družbo GEZE. Terjatve do tretjih oseb iz naslova nadaljnje prodaje blaga, ki je predmet pridržka lastninske pravice (pri nadaljnji prodaji po predelavi ali vključitvi v večje sklope samo v sorazmernem deležu), mora kupec že danes z namenom zavarovanja odstopiti družbi GEZE. 

4. Zarubitev blaga, ki je predmet pridržka lastninske pravice, ali njegova vrnitev zaradi pridržka lastninske pravice ne pomeni odstopa od pogodbe. Vse stroške vračila in uporabe pogodbenega predmeta nosi kupec.

V. Prevzem/začetek uporabe 

1. Če dobavljeno blago pri naročniku ali tretji osebi vgradi ali namesti družba GEZE, mora biti pred začetkom uporabe s strani naročnika ali tretje osebe izveden prevzem. Če je zagon opravljen brez odobritve družbe GEZE ali brez predhodnega prevzema, storitev velja za prevzeto. Rok za prevzem mora biti določen nemudoma po namestitvi ali vgradnji delov oz. sistema, ki ga je dostavila družba GEZE, vendar najpozneje 14 dni pred začetkom uporabe. 

2. Ob upoštevanju 14-dnevnega roka lahko družba GEZE od naročnika kadar koli zahteva prevzem opravljenih storitev. To velja tudi, če naročnik ali tretje osebe svojih storitev v okviru istega projekta še niso povsem zaključile. Če naročnik zavrne sodelovanje na prevzemni rok, ki ga določi družba GEZE, ali če zavrne izdelavo prevzemnega zapisnika, se prevzem šteje kot opravljen. 

VI. Garancija za stvarne napake (jamstvo) 

1. Če je blago, ki ga dostavi družba GEZE, pomanjkljivo, ga lahko družba GEZE po lastni presoji popravi ali zamenja. Če popravilo ali zamenjava ni uspešna, lahko naročnik odstopi od pogodbe ali zahteva znižanje cene, če je napaka bistvena. 

Če se katera koli garancija za kakovost ali zanesljivost, ki jo priznava družba GEZE, izkaže za neustrezno, lahko naročnik namesto zgoraj omenjenih pravic zahteva odškodnino, če je za pomanjkljivosti kriva družba GEZE. 

2. Reklamacije v zvezi s tipom, kakovostjo in količino morajo biti pri očitnih pomanjkljivostih nemudoma pisno vložene pri družbi GEZE, vendar najpozneje v 10 koledarskih dneh. Začetek roka je razviden iz naslednjega (5.) odstavka. 

3. Družba GEZE ne prevzema jamstva zaradi stvarnih napak v primeru neupoštevanja veljavnih navodil za namestitev in nastavitev ali navodil dobaviteljev, katerih izdelki so bili nameščeni skupaj v sistemu z našimi. Enako velja za samovoljno spreminjanje nastavitev s strani naročnika ali tretjih oseb. 

4. Če je reklamacija vložena pravočasno in upravičena, lahko naročnik uveljavlja zgoraj navedene pravice. Nadaljnje terjatve naročnika, vključno z nadaljnjimi odškodninskimi zahtevki, ne obstajajo, če družbi GEZE ni mogoče očitati vsaj grobe malomarnosti. V vsakem primeru je odgovornost omejena na običajno škodo, ki jo je bilo mogoče predvideti v trenutku sklenitve pogodbe. Družba GEZE si pridržuje pravico dokazati nižjo škodo. 

5. Garancijski rok za stvarne napake za s strani družbe GEZE dobavljene izdelke ali opravljene storitve, tudi če so te primerne za dela na gradbenih objektih, znaša 24 mesecev. Ta rok začne teči z dobavo blaga z datumom dobave, pri izvedbi del ali gradbenih storitvah pa z datumom prevzema. Če na avtomatskih sistemih in varnostnotehničnih izdelkih ni izvedeno redno letno vzdrževanje s strani družbe GEZE v okviru vzdrževalne pogodbe, ki mora biti sklenjena v treh mesecih po začetku uporabe, se garancijski rok za stvarne napake skrajša na 12 mesecev od začetka uporabe.

Pri vratih na poteh za zasilni izhod je pogoj za 24-mesečni garancijski rok za stvarne napake naslednji: na vratih je treba dvakrat letno izvesti vzdrževalna dela s strani družbe GEZE ali s strani pooblaščenega partnerja, ki ga pooblasti družba GEZE. 

VII. Uporabnotehnično svetovanje 

1. Naše ustno in pisno uporabnotehnično svetovanje je namenjeno zgolj pojasnitvi najboljše mogoče uporabe naših izdelkov s strani naročnika. Naročnika ne odvezuje obveznosti, da se z lastnimi pregledi prepriča o primernosti naših izdelkov za predvideno uporabo. Naročnik mora zagotoviti, da bo naše ustne in pisne nasvete posredoval osebam, ki so za to odgovorne. 

2. Če naročnik družbi GEZE očita napačno uporabnotehnično svetovanje, jo mora o tem pisno obvestiti nemudoma po ugotovitvi morebitnega neupoštevanja obveznosti. V tem primeru so merodajna določila pod točko VI. Kot pri neupoštevanju drugih dodatnih obveznosti družba GEZE v navedenih primerih prevzame jamstvo samo takrat, ko je prišlo do vsaj grobe malomarnosti. V vsakem primeru je odgovornost omejena na škodo, ki jo je bilo mogoče predvideti v trenutku sklenitve pogodbe. Družba GEZE si pridržuje pravico dokazati nižjo škodo. 

VIII. Monterji nimajo zastopniških pooblastil 

 Naši monterji ali druge osebe, ki za nas opravljajo namestitvena dela, nimajo pooblastil za sprejemanje reklamacij ali dajanje obvezujočih razlag v prid družbi GEZE ali proti njej. Prav tako nimajo pooblastil za sprejemanje ustnih naročil in spreminjanje ali dopolnjevanje pogodbe. Naši monterji – razen v primeru predložitve pisnega pooblastila – nimajo pooblastil za sprejemanje plačil v imenu družbe GEZE. IX. Dokumentacija  Slike, načrti in drugi dokumenti, ki jih družba GEZE preda svojim strankam, ostajajo lastnina družbe GEZE. Skladno z navedenim si pridržuje vse avtorske pravice. X. Kraj izpolnitve, veljavna zakonodaja in sodna pristojnost 

1. Kraj izpolnitve naših dobav in storitev je kraj odpreme blaga, kraj plačila s strani naročnika pa je sedež družbe GEZE v Leonbergu. 

2. Velja zakonodaja Zvezne republike Nemčije. Če ima naročnik sedež v tujini in je opravljena dobava v tujino, prednostno velja Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) z dne 11. 4. 1980 – če konvencija CISG ne vsebuje ustreznih predpisov, se uporabi nemška zakonodaja. 

3. Za vse spore med naročnikom in družbo GEZE, ki izhajajo iz tega pogodbenega razmerja, je glede na vrednost spora pristojno izključno občinsko sodišče v Leonbergu ali deželno sodišče v Stuttgartu. Pri dobavah v tujino lahko družba GEZE po lastni presoji tožbo vloži tudi v kraju, kjer ima naročnik sedež v tujini, ali v glavnem mestu države, v kateri ima naročnik sedež. 

XI. Drugo  Če je posamezno določilo teh splošnih pogojev poslovanja za dobave in storitve neveljavno ali to postane, njegova veljavnost ne vpliva na druga določila. 


GEZE GmbH
Podjetje vpisano v register občinskega sodišča Stuttgart HRB 250329
Stanje z dne: 13. 8. 2009